Mẫu thực hiện hồ sơ hết tập sự (thử việc) PDF. In Email
Viết bởi Bùi Chí Thiện   
Thứ sáu, 10 Tháng 8 2012 13:59

Phòng Giáo dục – Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị có số lượng GV hết tập sự từ ngày 1/9/2012 tiến hành lập danh sách và thủ tục hồ sơ bổ nhiệm ngạch viên chức

(hết thời gian thử việc) theo nội dung hồ sơ như sau :


1- Đối tượng : Các giáo viên loại A (trình độ CĐ + ĐH)

2- Hồ sơ công nhận hết thời gian thử việc, đề nghị bổ nhiệm vào ngạch viên chức:

2.1-Giáo viên thực hiện:

- Bản báo cáo kết quả thử việc (theo mẫu), số lượng 2 bản ;

- Đơn xin công nhận hết thời gian thử việc (theo mẫu), số lượng 2 bản;

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2a của Bộ Nội vụ) có dán ảnh 3x4, có xác nhận của thủ trưởng đơn vị đang công tác, số lượng 1 bản;

- Phiếu khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền, số lượng 1 bản;

- Bản sao bằng tốt nghiệp sư phạm có chứng thực sao y (nếu tốt nghiệp các trường khác phải có bản sao chứng chỉ lý luận dạy học (chứng thực), số lượng 2 bản;

- Bản sao quyết định tuyển dụng có chứng thực sao y, số lượng 2 bản ;

- Bản sao hộ khẩu thường trú có chứng thực sao y, số lượng 2 bản ;

 

2.2- Đơn vị thực hiện:

- Bản nhận xét đánh giá kết quả đối với người thử việc (do người hướng dẫn thử việc thực hiện, theo mẫu đã phổ biến), số lượng 2 bản ;

- Quyết định phân công người hướng dẫn thử việc (theo mẫu), số lượng 2 bản ;

- Công văn đề nghị công nhận hết thời gian thử việc, đề nghị bổ nhiệm ngạch viên chức (theo mẫu), số lượng 2 bản ;

- Biên bản họp hội đồng xét đề nghị công nhận hết thời gian thử việc của đơn vị, số lượng 2 bản ;

- 02 phiếu dự giờ đánh giá viên chức (01 của học kỳ I, 01 của học kỳ II) cả 02 phiếu đều nhận xét “đạt yêu cầu”, người thử việc phải được giải thích và ký tên vào mỗi phiếu dự giờ, số lượng 2 bản ;

- Danh sách trích ngang những người đề nghị công nhận hết thời gian thử việc (theo mẫu), số lượng 2 bản ;

- Hợp đồng làm việc lần đầu (theo mẫu), trường phải ghi đầy đủ các nội dung trong hợp đồng làm việc lần đầu, số lượng 2 bản.

Các hồ sơ được thực hiện 2 bộ và sắp xếp theo thư tự theo mục 2.1 và 2.2 nêu trên.

 

* Sau khi có quyết định bổ nhiệm ngạch viên chức, thủ trưởng đơn vị ký hợp đồng làm việc đối với viên chức theo quy định.

                                               

Mời down mẫu dưới đây :

 

 


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

MẪU 1

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

ĐƠN XIN CÔNG NHẬN HẾT THỜI GIAN THỬ VIỆC

 

Kính gửi : Hiệu trưởng trường………………………………

 

Tôi tên là :…………………………………………….Nam, Nữ:…………………….

Ngày, tháng, năm sinh :………………………….Nơi sinh :…………………………

Quêquán:………………………………………………………………………

Địachỉ:…………………………………………………………………………

Đơn vị công tác : Trường......…………………………………………………………

Là giáo viên ( mầm non, tiểu học, THCS):…………………...Môn:…………………

Ngày, tháng, năm chính thức nhận nhiệm vụ:...………………………………………

Mức lương được xếp :..……………………………………………………………….

Mã số ngạch :……………………..Hệ số :………………….Bậc ;… ………….

 

Nay tôi tự nguyện làm đơn này xin xét công nhận hết thời gian thử việc. Nếu được chấp thuận, tôi hứa hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện đầy đủ mọi chủ trương, quy định của Đảng, của Nhà nước và của Ngành./.

 

 

                                                 ………ngày……..tháng…….năm……..

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG                                 Người làm đơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q11    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ………………………………

 

 

Mẫu 2

 

BẢN TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỬ VIỆC

                                                (Bản báo cáo kết quả thử việc)

 

                     Kính gửi: Hiệu trưởng Trường…………………………

 

 

Tôi tên là :……………………………………………………..Nam, Nữ :…………………..

Ngày, tháng,năm sinh:…………………………..nơi sinh :…………………………………

Là giáo viên ( Mầm non, tiểu học, THCS):……………………….Môn:……………………

Tôi thực hiện chế độ thử việc tại trường :..………………………………………………….

Từ ngày……….tháng……năm……..đến ngày………tháng………năm……(…….tháng)

            Nay tôi tự nhận xét về kết quả thử việc trong thời gian qua như sau :

  1. 1.Về phẩm chất đạo đức. ( Ưu điểm, hạn chế )

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. 2.Về năng lực, trình độ và kết quả làm việc, học tập trong thời gian thử việc. (ưu điểm, hạn chế )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

  1. 3.Về ý thức tổ chức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của đơn vị. (Ưu điểm, hạn chế)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. 4.Về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.(Ưu điểm, hạn chế )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

                                                                                    …………….., ngày…..tháng…..năm……

Ý KIẾN NGƯỜI HD THỬ VIỆC                                  Người tự nhận xét

……………………………………………..

…………………………………………….

……………………………………………

…………………………………………….

……………………………………………..

…………………………………………….

 

               HIỆU TRƯỞNG

…………………………………………….

…………………………………………….

……………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q11    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ………………………………

 

 

Mẫu 3

 

BẢN BÁO CÁO NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

KẾT QUẢ HƯỚNG DẪN THỬ VIỆC

                                    ( Bản nhận xét đánh giá kết quả đối với người thử việc )

 

                       Kính gửi: Hiệu trưởng Trường…………………………

 

 

Tôi tên là :……………………………………………………..Nam, Nữ :…………………..

Năm vào ngành:…………………………..Môn giảng dạy :...………………………………

Trình độ chuyên môn ( Đại học, Cao đẳng, Trung học):..…………….:……………………

Viên chức loại:……………………Mã số ngạch:..………………………………………….

Thực hiện Quyết định số:………..ngày…….tháng……..năm………của Hiệu trưởng trường……………………………….về cử người hướng dẫn thử việc đối với ông(bà)………………………………….. …………… Sau thời gian hướng dẫn thử việc

Từ ngày……….tháng……năm……..đến ngày………tháng………năm……(…….tháng)

 

            Tôi xin báo cáo nhận xét, đánh giá kết quả hướng dẫn thử việc như sau :

1.Về phẩm chất đạo đức. ( Ưu điểm, hạn chế )

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.Về năng lực, trình độ và kết quả làm việc, học tập trong thời gian thử việc. (ưu điểm, hạn chế )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.Về ý thức tổ chức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của đơn vị. (Ưu điểm, hạn chế)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.Về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.(Ưu điểm, hạn chế )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

                                                                        …………….., ngày…..tháng…..năm……

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG                                                   NGƯỜI BÁO CÁO

……………………………………………..

…………………………………………….

……………………………………………

…………………………………………….

……………………………………………..

…………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU SỐ 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước)

Tên đơn vị: .......

Số: .......

 

                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        ------------------

         .............., ngày ..... tháng ..... năm .....

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC LẦN ĐẦU

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số ....... của ........ về việc công nhận kết quả tuyển dụng .......

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: ....................................................................................

Chức vụ: .............................................

Đại diện cho (1) .....................................

Địa chỉ: .............................................................................. Điện thoại: ......................

Và một bên là Ông/Bà: .................................................................................................

Sinh ngày ......... tháng ......... năm ......... tại

Nghề nghiệp: .........................................

Địa chỉ thường trú tại: ..............................

Số CMTND: ............................................

Cấp ngày ......... tháng ......... năm ......... tại .

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc lần đầu và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng

- Thời gian thực hiện hợp đồng (2): ..................

- Từ ngày ......... tháng ........ năm ......... đến ngày ......... tháng ........ năm .........

- Địa điểm làm việc (3): .............................

- Chức danh chuyên môn: ..............................

- Nhiệm vụ (4): ......................................

Điều 2. Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc (5): .............................

- Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: ....................................................

......................................................

Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của người ký hợp đồng làm việc lần đầu

1. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành những nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức.

- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

2. Quyền lợi:

- Được hưởng các quyền lợi quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức.

- Phương tiện đi lại làm việc (6): ................................................................................

- Thử việc của ngạch (mã số) (7): ............... , Bậc: .............. , Hệ số lương: ............

- Phụ cấp (nếu có) gồm (8): ........................................................................................

được trả ...................... lần vào các ngày ................. hàng tháng.

- Khoản trả ngoài lương: ..............................................................................................

- Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm: ....

......................................................

......................................................

- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng):..........................................................

......................................................

......................................................

- Bảo hiểm xã hội (9): ...............................

- Bảo hiểm y tế: .....................................

- Được hưởng các phúc lợi: ...........................

......................................................

......................................................

- Được các khoản thưởng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của Pháp luật (10): ...................

......................................................

......................................................

- Được hưởng chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức.

- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng theo quy định của pháp luật.

- Những thỏa thuận khác (11): ........................

......................................................

......................................................

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

1. Nghĩa vụ:

- Bản đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng làm việc lần đầu.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi của người ký hợp đồng làm việc lần đầu.

2. Quyền hạn:

- Điều hành người ký hợp đồng làm việc lần đầu hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng.

(Bố trí, điều động, tạm đình chỉ công tác …)

- Chấm dứt hợp đồng, kỷ luật người ký hợp đồng làm việc lần đầu theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Hợp đồng này làm thành hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày ......... tháng ........ năm .........

Hợp đồng này làm tại ………………, ngày ......... tháng ........ năm .........

                     Người ký hợp đồng                                            Người đứng đầu

      làm việc lần đầu            đơn vị sự nghiệp

           (Ký tên)                 (Ký tên, đóng dấu)

                       Ghi rõ Họ và Tên                                               Ghi rõ Họ và Tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q11    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ………………………………

 

 

 

             Số:         / *                      Quận 11, ngày       tháng       năm 2012

Về bổ nhiệm ngạch viên chức.

 

                                                Kính gửi:

-         UBND quận 11;

-     Phòng Giáo dục và Đào Tạo quận .

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

            Căn cứ Công văn số ………./GDĐT-TC ngày     tháng     năm 2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 11 về thực hiện hồ sơ bổ nhiệm ngạch giáo viên .

            Trường ............................................................................. đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND quận 11 ban hành quyết định bổ nhiệm ngạch đối với giáo viên mới tuyển dụng năm 2011, gồm …………….. Ông ( Bà ) có tên như sau: ( Ví dụ)

  1. 1.Ông Nguyễn Văn A;

-         Lương hiện hưởng : Từ …………/………… đến …………/…………: ....... năm ....... tháng; Hệ số lương ………………….; 85%

-         Đề nghị bổ nhiệm ngạch: ……………………………………………..….;

Loại viên chức: …………………..; Mã số ngạch: ………………..…..;

Xếp lương bậc …………………...; Hệ số lương: ……………..……..;

Mốc hưởng lương và mốc nâng bậc lương kể từ ngày …….. tháng …….. năm 20….

  1. 2.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  2. 3.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kính đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND quận 11 xem xét, giải quyết./.

 

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (Phòng TCCB);

- ……..;

- Lưu: VT,

* Chữ việt tắt tên đơn vị .

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q11    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ………………………………

 

 

 

             Số:         / QĐ-                                   Quận 11, ngày       tháng       năm 2011

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG……………………………

Về việc phân công viên chức hướng dẫn người thử việc

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG……………………………

 

Căn cứ ( điều lệ trường mới của từng bậc học);

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ v/v hướng dẫn thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Căn cứ Quyết định tuyển dụng số…./QĐ-UBND ngày   /           của UBND quận 11 v/v tuyển dụng viên chức;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay phân công Ông, Bà:………………………………………………

            Chức vụ:………………………………………………………………………………….....

            chịu trách nhiệm hướng dẫn thử việc cho viên chức………………………………

 

Điều 2. Thời gian hướng dẫn thử việc là……. Tháng kể từ ngày……………….đến ngày……….. và người hướng dẫn thử việc được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định .

 

Điều 3. Các bộ phận phụ trách hành chính, chuyên môn và các Ông, Bà có tên ghi nơi điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu.

 

Lưu ý : Hiệu trưởng phân công người hướng dẫn thử việc căn cứ :

Theo Nghị định 116/2003/NĐ-CP tại điều 20;

Thông tư 10/2004/TT-BNV tại mục 4 về thử việc, bổ nhiệm

 

 

 

 
 

 P5260491

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 10 Tháng 8 2012 14:11