Thực hiện báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cuối năm học 2011 - 2012 PDF. In Email
Viết bởi Bùi Chí Thiện   
Thứ tư, 23 Tháng 5 2012 15:40

UÛY BAN NHAÂN DAÂN QUAÄN 11                                      COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

PHOØNG GIAÙO DUÏC - ĐÀO TẠO                                                   Ñoäc laäp - Töï do – Haïnh phuùc

     ______________________________                                                                                                           _________________________________________

 

       Soá : 391/GDĐT-TC                                                          Quaän 11, ngaøy 24 thaùng 05 naêm 2012

 

Vbáo cáo thống kê số lượng, chất lượng

cán bộ, công chức, viên chức cuối năm.

(khẩn)

 

   Kính gôûi : Ông, Bà Hiệu trưởng các đơn vị Mầm non,

                             Tiểu học, THCS và đơn vị trực thuộc


Thực hiện chế độ thống kê và báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Căn cứ văn bản số 14/SNV-CCVC ngày 07 tháng 01 năm 2011của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh về báo cáo số lượng , chất lượng công chức, viên chức và văn bản số 138/GDĐT-TC ngày 25/1/2011 của SGDĐT/TP;

Để đảm bảo báo cáo tổng hợp gởi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ thành phố đúng yêu cầu về nội dung; Phòng Giáo dục và Đào đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

(     nhấn vào đây để tải mẫu về máy tính)

 

Thời gian nộp hồ sơ : từ ngày 28/05/2012 đến ngày 10/6/2012.

Nơi nhận : Bộ phận Tổ chức (đ/c Thiện, Thủy)

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. "> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

Nôi nhaän :                                                                                                                             TRÖÔÛNG PHOØNG

- Nhö treân                                                                                                                                       đã ki và đóng dấu

- Lưu CV2012.

                                                                                     Lê Nguyên Vịnh


2025 1305446125 website-statistics1
 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 23 Tháng 5 2012 16:14