Báo cáo danh sách thực trạng về thành phần hồ sơ xác định vị trí việc làm (gởi Phòng Nội vụ trước ngày 4/9/2013) PDF. In Email
Viết bởi Bùi Chí Thiện   
Thứ năm, 29 Tháng 8 2013 10:34

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC QUẬN 11

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

              Số :       /TCT                                    Quận 11, ngày     tháng 8 năm 2013     

       Về thành phần hồ sơ

     xác định vị trí việc làm

 

Kính gửi :

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn;

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp.(Mầm non, TH, THCS)

 

Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11;

Tổ công tác triển khai Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức Quận 11, đề nghị các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Quận nộp hồ sơ xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức đơn vị về Phòng Nội vụ gồm những thành phần sau:

1. Báo cáo thực trạng:

- Biên chế được giao; Biên chế hiện có tại thời điểm báo cáo;

- Đánh giá tóm tắt tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

- Đánh giá tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng công chức (viên chức), người lao động theo bảng sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Nhiệm vụ được giao

Nhận xét đánh giá công chức – viên chức

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cột (4): Ghi nhiệm vụ từ Biểu mẫu số 1A.

Cột (6): cần phải đánh giá dựa trên đánh giá của bản thân chuyên viên và lãnh đạo phụ trách trực tiếp chuyên viên đó (đánh giá công chức, viên chức hàng năm).

2. Quy chế tổ chức và hoạt động của từng phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản liên quan đến việc xác định vị trí việc làm (nếu có)

3. Biểu mẫu báo cáo:

3.1. Đối với cơ quan chuyên môn:    Biểu mẫu số 1A, 1B, 2, 3 (file word);

3.2. Đối với đơn vị sự nghiệp: Biểu mẫu số 1A (file word), Phụ lục 1, 2, 3 (file excel)

Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ theo đúng thành phần nêu trên về Phòng Nội vụ trước ngày 04 tháng 9 năm 2013.

v Lưu ý:

Các đơn vị gửi file giấy trực tiếp tại Phòng Nội vụ và file các biểu mẫu vào hộp thư điện tử Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. "> Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp sao gửi văn bản này đến các đơn vị trường học công lập thuộc Quận./.

 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ thành phố;

- TT/QU; TT/UBND quận;

- VP. UBND quận: CVP, PCVP;

- CQCM, ĐVSN quận;

- Các trường học trực thuộc quận;

- Lưu: VT, NV.Ly.

KT. TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG TÁC

TỔ PHÓ THƯỜNG TRỰC

 Đã ký và đóng dấu

 

 

Nguyễn Hải Vân

Trưởng Phòng Nội vụ

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 29 Tháng 8 2013 10:39