Hướng dẫn thực hiện hồ sơ Phổ cập giáo dục trong nhà trường tiểu học PDF. In Email
Viết bởi Mai Thế Tân   
Thứ tư, 21 Tháng 12 2011 11:39


old-book

Kính gửi : Hiệu trưởng trường tiểu học

Văn bản số 928/GDDT về hướng dẫn thực hiện hồ sơ Phổ cập giáo dục trong nhà trường tiểu học.

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 

          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

a

Số :     928/GDDT

             Quận 11, ngày  5   tháng 12 năm 2011

Về hướng dẫn thực hiện hồ sơ Phổ cập giáo dục trong nhà trường tiểu học.

 

 

 

 

Kính gửi : Hiệu trưởng trường tiểu học.

 

 

 

Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT - BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ GD&ĐT về Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học.

 

Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT BGDĐT ngày 4 tháng 12 năm 2009 của Bộ GD&ĐT về Thông tư ban hành Quy định kiểm tra, công nhận giaó dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

 

Phòng Giáo dục đào tạo hướng dẫn việc thực hiện hồ sơ Phổ cập giáo dục tiểu học trong  trường tiểu học gồm các loại như sau:

 

1/  Quyết định thành lập Ban chỉ đạo CMC- PCGD phường, hiệu trưởng là thành viên .

 

2/ Kế hoạch CMC- PCGD năm trên địa bàn của phường. ( liên hệ phường ).

 

3/ Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp của trường.

 

4/ Sổ Danh bộ ( theo mẫu của Sở GDĐT) được cập nhật đầy đủ hàng năm.

 

5/ Danh sách học sinh toàn trường có mã số ( theo mẫu của Sở GDĐT).

 

6/ Danh sách học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình.

 

7/ Danh sách học sinh nghỉ bỏ học, phiếu báo học sinh nghỉ bỏ học về địa phương, công văn hồi đáp của địa phương.

 

8/ Danh sách học sinh lên lớp, thi lại, ở lại.

 

9/ Nhập file số liệu học sinh trên địa bàn phường ( theo mẫu của Sở GDĐT -  phiếu x) .

 

10/ Danh sách học sinh khuyết tật, học sinh học hòa nhập tại trường.

 

11/ Thống kê đội ngũ giáo viên ( theo mẫu của Bộ GDĐT).

 

12/ Thông kê cơ sở vật chất ( theo mẫu của Bộ GDĐT).

 

13/ Tập lưu các văn bản chỉ đạo về công tác Phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Quận, Phòng GDĐT.

 

Hồ sơ Phổ cập giáo dục được sắp xếp và lưu theo từng năm học.

 

 

 

Phòng Giáo dục đào tạo đề nghị Hiệu trưởng trường tiểu học thực hiện đầy đủ hồ sơ Phổ cập giáo dục tiểu học theo tinh thần văn bản hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện có những vướng mắc liên hệ Tổ tiểu học và Thường trực Ban chỉ đạo PCGD Phòng GDĐT để hướng dẫn.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                  TRƯỞNG PHÒNG

 

-        Như trên;

 

-        Lưu.                                                                   Lê Nguyên Vịnh

 

         

 

 Download văn bản file word tại đây

 

 

 

 

 

Số :     928/GDDT

Về hướng dẫn thực hiện hồ sơ Phổ cập giáo dục trong nhà trường tiểu học.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 22 Tháng 12 2011 13:33